Propagačná grafika - vyučovacie hodiny

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3 4 Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

16

13

11

58

slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

3

3

12

anglický jazyk /nemecký jazyk a)

3

3

3

4

13

ruský jazyk a)

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova a), b)

1

-

-

-

1

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

1

1

-

-

2

fyzika

1

1

1

-

3

chémia

-

-

-

-

-

matematika a)

2

2

2

-

6

informatika a)

1

-

-

-

1

telesná výchova a), c)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

15

17

20

22

74

dejiny výtvarnej kultúry

1

2

2

3

8

technické kreslenie

1

1

-

-

2

výtvarná príprava

4

4

-

-

8

ekonomika

-

-

-

1

1

písmo

2

1

-

-

3

figurálne kreslenie

2

2

2

2

8

technológia

1

1

2

2

6

navrhovanie

-

-

6

6

12

počítačová grafika

-

1

1

1

3

intermediálna tvorba

-

-

1

2

3

prax

4

5

6

5

20

Voliteľné predmety d)

0

0

0

0

0

 

-

-

-

-

-

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz h)

 

 

 

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná