Propagačná grafika

Propagačná grafikaProgram je určený pre dievčatá a chlapcov, čo majú radi umelecké citenie, radi kreslia a pradujú s počítačom. Absolventi nájdu uplatnenie v oblasti reklamy, grafického dizajnu, v reklamných agentárach a všade tam, kde sa vyžadujú umelecké schopnosti spojené s počítačovou technikou.

Kód a názov študijného odboru:

 

8261 M propagačná grafika

 

Identifikačné údaje študijného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SUŠ
Názov školského vzdelávacieho programu Propagačná grafika
Kód a názov ŠVP 82 umenie a  umeleckoremeselná výroba
Kód a názov študijného odboru 8261 M propagačná grafika
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: uplatnia v propagačných a grafických firmách, informačných firmách, dizajnových štúdiách, štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, reklamných agentúrach a vo vlastných firmách
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Štúdium na vysokej škole príslušného zamerania

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojná škola - SUŠ

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 8261 M
Názov študijného odboru: propagačná grafika

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná