Grafický dizajn - vyučovacie hodiny

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3 4 Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

17

14

11

60

slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

3

3

12

anglický jazyk /nemecký jazyk a)

4

3

3

4

14

ruský jazyk a)

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova a), b)

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

1

1

1

-

3

fyzika

1

1

1

-

3

chémia

-

-

-

-

-

matematika a)

1

2

2

-

5

informatika a)

1

-

-

-

1

telesná výchova a), c)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

19

19

23

74

dejiny výtvarnej kultúry

1

2

2

3

8

teória dizajnu

1

1

-

-

2

výtvarná príprava

4

3

-

-

7

ekonomika

-

-

-

1

1

písmo

1

1

-

-

2

figurálne kreslenie

2

2

2

2

8

základy fotografovania

1

-

-

-

1

navrhovanie a typografia

-

-

5

6

11

digitálne technológie

-

1

1

1

3

priestorová tvorba

-

-

2

3

5

písanie na počítači 1 - - - 1

prax

6

6

7

7

26

Voliteľné predmety d)

0

0

0

0

0

 

-

-

-

-

-

Spolu

34

33

33

34

136

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz h)

 

 

 

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná