Grafický dizajn

Grafický dizajnŠkolský vzdelávací program "Grafický dizajn" zaujme dievčatá aj chlapcov s kreatívnym cítením, ktorí majú výtvarné nadanie a predpoklady na prezentáciu myšlienok a názorov najmä počítačovou technikou. Absolventi sú schopní samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu.

Kód a názov študijného odboru:

 

8296 M grafický dizajn

 

Identifikačné údaje študijného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SUŠ
Názov školského vzdelávacieho programu Grafický dizajn
Kód a názov ŠVP 82 umenie a  umeleckoremeselná výroba
Kód a názov študijného odboru 8296 M grafický dizajn
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

-kvalifikovaní pracovníci v štátnych a súkromných firmách a inštitúciách umeleckej sféry                                -vo vlastných návrhových a realizačných firmách ako dizajnéri, konštruktéri a modelári                                          -ako výtvarní redaktori v redakciách časopisov a nakladateľstvách

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého, alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu, alebo zvýšenie.

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojná škola - SUŠ

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 8296 M
Názov študijného odboru: grafický dizajn

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná