Stolársky technik

Stolársky technikV školskom roku 2018/2019 sa neotvára

Trojročný program pre žiakov, ktorí chcú pracovat ako odborníci v drevárskom priemysle. Hlavnú náplň tvorí vzdelávacieho programu tvorí ručné obrábanie dreva. Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaný pracovníci vo firmách spracujúcich drevo.

Kód a názov učebného odboru:

 

3355 H - stolár - stolársky technik

 

Identifikačné údaje učebného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Stolársky technik
Kód a názov ŠVP 33 spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov
Kód a názov študijného odboru 3355 H stolár
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
vyučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: vo výrobných i nevýrobných podnikoch ale i v ďalších prevádzkach a službách
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia - úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojená škola - SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

 HKód študijného odboru: 3355 H
Názov študijného odboru:  stolár

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná