Programovanie a riadenie CNC strojov

Grafický dizajnŠkolský vzdelávací program Programovanie a riadenie CNC strojov je v súčasnosti jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce. Je určený na prípravu študentov v programovaní pre užívateľské prostredie a taktiež pre programovanie číslicovo riadených strojov v automatizovaných výrobných procesoch. Absolventi nájdu uplatnenie ako operátor CNC strojov alebo ako systémový programátor.

Kód a názov študijného odboru:

 

2697 K mechanik elektrotechnik

 

Identifikačné údaje študijného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Programovanie a riadenie CNC strojov
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
maturitné vysvedčenie
vyučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: v pracovných pozíciách ako programátori jednoduchých výrobných procesov, obslužní a riadiaci pracovníci výrobných strojov a automatizačnej techniky, alebo ako kvalifikovaní technici prevádzkového charakteru.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Štúdium na vysokej škole príslušného zamerania

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojená škola - SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  2697 K
Názov študijného odboru:  programovanie a riadenie CNC strojov

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná