Osobný počítač a počítačové siete - učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích hodín Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3 4 Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

18

15

13

64

slovenský jazyk a literatúra a)

4

3

3

3

13

anglický jazyk /nemecký jazyk a)

5

4

4

4

17

nemecký jazyk a)

-

-

-

-

-

etická výchova/náboženská výchova a), b)

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

1

1

1

-

3

fyzika

1

2

2

1

6

chémia

-

-

-

-

-

matematika a)

2

3

3

3

11

informatika a)

1

1

-

-

2

telesná výchova a), c)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

15

17

19,5

22

73,5

technické kreslenie

2

1

-

-

3

základy elektrotechniky p)

5

1

-

-

6

technológia p)

2

-

-

-

2

elektrické merania a)

-

2

-

-

2

základy elektroniky

-

3

-

-

3

číslicová technika

-

1

-

-

1

výpočtová technika a)

-

1

-

-

1

ekonomika

-

-

2

1

3

technické vybavenie počítačov

-

-

2

2

4

programové vybavenie počítačov

-

-

1

2

3

počítačové siete

-

-

1

1

2

počítačová grafika a)

-

-

1

1

2

programovanie a)

-

-

2

1

3

odborný výcvik a)

6

8

10,5

14

38,5

Voliteľné predmety d)

0

0

0

0

0

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Spolu

33

35

34,5

35

137,5

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz h)

 

 

 

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná