Elektromechanik - učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1

2

3

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

11

10

6

27

slovenský jazyk a literatúra a)

15

1

1

35

anglický jazyk/nemecký jazyk a)

3

3

3

9

nemecký jazyk a)

-

-

-

-

občianska náuka

1

-

-

1

etická výchova/náboženská výchova a)

1

-

-

1

fyzika

25

-

-

2.5

matematika a)

-

3

-

3

informatika a)

-

1

-

1

telesná výchova d)

2

2

2

6

Odborné predmety

22

23

27

72

ekonomika

-

1

2

3

úvod do sveta práce

-

-

1

1

technické kreslenie a)

1

-

-

1

elektrotechnické materiály

1

-

-

1

strojníctvo

1

-

-

1

základy elektrotechniky

3

-

-

3

technológia

1

-

-

1

elektrické stroje a prístroje

-

2

-

2

elektronika

-

1

15

25

elektrické merania a)

-

2

15

35

využitie elektrickej energie

-

1

15

25

elektrotechnológia

-

1

1

2

základy automatizácie

-

-

1

1

odborný výcvik a), f)

15

15

175

475

Voliteľné predmety e)

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia i)

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

 

 

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná