Elektromechanik

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Školský vzdelávací program Elektromechanik je určený chlapcom , ktorých zaujíma silnoprúdová elektrotechnika a chcú sa naučiť ako sa vyrába a rozvádza elektrická energia a ako sa robí elektroinštalácia v budovách. Základ programu tvorí kabeláž, základné silnoprúdové elektrotechnické súčiastky a elektroinštalácia v budovách. Absolvent sa uplatní ako odborník na silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti elektroinštalácie a opráv silnoprúdových zariadení. Po úspešnom absolvovaní školského vzdelávacieho programu Elektromechanik, môže žiak pokračovať v štúdiu v programe Energetika, ktorý ukončí maturitnou skúškou.

 

Kód a názov učebného odboru:

 

2683 H 11  - elektromechanik - silnoprúdová technika

 

Pozri si dielňu Pozri si učebňu 

 

Identifikačné údaje učebného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Elektromechanik
Kód a názov ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške,
vyučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: vo výrobných i nevýrobných podnikoch ale i v ďalších prevádzkach a službách
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia - úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojná škola - SOŠT

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2683 H 11
Názov študijného odboru: elektromechanik - silnoprúdová technika

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná