Automatizér - vyučovacie hodiny

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1

2

3

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

11

10

6

27

slovenský jazyk a literatúra a)

1,5

1

2

4,5

anglický jazyk/nemecký jazyk a)

3

3

2

8

nemecký jazyk a)

-

-

-

-

občianska náuka

1

-

-

1

etická výchova/náboženská výchova a)

1

-

-

1

fyzika

1

1

-

2

matematika a)

1,5

2

-

3,5

informatika a)

-

1

-

1

telesná a športová výchova d)

2

2

1

5

Odborné predmety

22

23

27

72

ekonomika

-

1

2

3

úvod do sveta práce

-

-

1

1

technické kreslenie a)

1

-

-

1

elektrotechnické materiály

1

-

-

1

základy automatizácie

1

1

-

2

základy elektrotechniky

3

-

-

3

technológia

1

-

-

1

využitie elektrickej energie

-

1

-

1

elektronika

-

1

1

2

elektrické merania a)

-

2

2

4

využitie elektrickej energie

-

1

15

25

elektronika

-

1

1

2

elektrické merania

-

2

2

4

číslicová technika

-

2

-

2

riadiace systémy

-

-

2

2

elektrické pohony

-

-

1

1

programovanie automatizačných zariadení

-

-

1,5

1,5

odborný výcvik a), f)

15

15

17,5

47,5

Voliteľné predmety e)

-

-

-

-

Spolu

33

33

33

99

Účelové kurzy

       

Kurz pohybových aktivít v prírode

  •  
     

Kurz na ochranu života a zdravia

 
   

Účelové cvičenia

  •  
  •  
  •  
 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná