Autoelektronika - učebný plán

íKategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1

2

3

4

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

18

15

13

64

slovenský jazyk a literatúra a)

4

3

3

3

13

anglický jazyk /nemecký jazyk a)

5

4

4

4

17

nemecký jazyk a)

-

-

-

-

-

etická výchova/náboženská výchova a), b)

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

1

1

1

-

3

fyzika

1

2

2

1

6

chémia

-

-

-

-

-

matematika a)

2

3

3

3

11

informatika a)

1

1

-

-

2

telesná výchova a), c)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

15

17

195

22

735

technické kreslenie

2

1

-

-

3

základy elektrotechniky p)

5

1

-

-

6

technológia p)

2

-

-

-

2

elektrické merania a)

-

2

-

-

2

základy elektroniky

-

3

-

-

3

číslicová technika

-

1

-

-

1

výpočtová technika a)

-

1

-

-

1

ekonomika

-

-

2

1

3

elektropríslušenstvo automobilovej techniky

-

-

2

2

4

opravárenstvo  a diagnostika

-

-

2

2

4

meranie v autoelektronike a)

-

-

1

1

2

elektronika motorových vozidiel

-

-

2

2

4

odborný výcvik a)

6

8

105

14

385

Voliteľné predmety d)

0

0

0

0

0

 

-

-

-

-

-

Spolu

33

35

345

35

1,375

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia g)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz h)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná