Automatizér

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Školský vzdelávací program Automatizér je určený žiakom, ktorých zaujíma moderná riadiaca technika výrobných procesov a inštalácie automatizovaných výrobných liniek. Žiaci sa pripravujú na navrhovanie a montáž elektrotechnických/pneumatických súčiastok a obvodov, montáž výpočtovej techniky, meracej techniky, automatizačných snímačov, ovládačov a aktuátorov. Po úspešnom ukončení štúdia sa absolventi môžu uplatniť v strojárskych i elektrotechnických podnikoch.

 

Kód a názov učebného odboru:

 

2683 H 12  - elektromechanik - automatizačná technika

 

Pozri si dielňu Pozri si učebňu 

 

Identifikačné údaje učebného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Automatizér
Kód a názov ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške,
vyučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: vo výrobných i nevýrobných podnikoch ale i v ďalších prevádzkach a službách
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A  a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojná škola - SOŠT

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2683 H 12
Názov študijného odboru: elektromechanik - automatizačná technika

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná