Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi s rôznymi druhmi a stupňami postihnutia (okrem žiakov s mentálnym postihnutím, čo vyplýva z legislatívy pre stredné školy). Vyžaduje si diferencovanú prípravu na každého žiaka osobitne. A to z hľadiska obsahu vzdelávania, metód a organizačných foriem práce, konzultácie s vzučujúcimi a zákonnými zástupcami.

Cieľom činnosti špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú individuálne integrovaní (začlenení). Predpokladom pre úspešnú integráciu je kvalitná a koordinovaná tímová práca odborných i pedagogických pracovníkov školy, mimoškolských zariadení, organizácií a zákonných zástupcov žiaka.

Činnosť školského špeciálneho pedagóga

Od roku 2004 v škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva špeciálnopedagogickú prácu pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Vytvorili sa tak podmienky pre kvalitnú individuálnu prácu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania, pozornosti a koncentrácie, pre žiakov s telesným, sluchovým a zrakovým postihnutím, pre žiakov individuálne začlenených.

Činnosť špeciálneho pedagóga je zameraná na štyri oblasti:

  1. Práca so žiakmi - individuálne špeciálnopedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu postihnutia, vývinovývh porúch učenia, na rozvoj žiaka v edukačnom procese - diagnostické sledovanie žiakov s problémami v učení a v správaní sa žiaka počas výchvno-vzdelávacieho procesu - depistáž a priebežná orientačná diagnostikajednotlivých žiakov - zhromažďovanie a spracovávanie podkladov pre psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - vedenie a pravidelná aktualizácia evidencie a dokumentácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zabezpečenie špeciálnopedagoického servisu individuálne začleneným žiakom - vedenie skupinových aktivít zameraných na celkovú triednu klímu
  2. Práca s vyučujúcimi - spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu - priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v edukačnom procese - spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka - poskytovanie odborných konzultácií pri práci s problémovým žiakom individuálne ale aj v rámci prednášok
  3. Práca so zákonnými zástupcami - individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začlenených žiakov - individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov - spolupráca s rodičmi žiakov individuálne začlenených pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu
  4. Práca so špecializovanými zariadeniami. Školský špeciálna pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými zariadeniami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Detským inegračným centrom (DIC), s výchovným poradcom školy, s pediatrami a inými odborníkmi.

Tlačivá:

 Žiadosť o indiviuálnu integráciu

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná