Rada školy

Činnosť rady školy

 

I. Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, a to :

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do
funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia
alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy;
návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku skutočnostiam v § 5 ods. 7 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní
3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
4. k návrhu rozpočtu školy
5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
6. ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia
8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného
9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
10. k návrhu na zrušene školy alebo školského zariadenia, spájanie alebo združovanie s inými školami alebo školskými zariadeniami

II. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.

III. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy: zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy podpísaným predsedom rady školy.

 

Tlačivá, dokumenty a správy

 

Štatút rady školy

Štatút rady školy

Správa

Zloženie rady školy.

pdf-icon

Správa RŠ za uplynulé volebné obdobie 2012 - 2016.

pdf-icon

Správa RŠ za uplynulé volebné obdobie 2008 - 2012.

pdf-icon

Správa o činnosti Rady školy za rok 2014.

pdf-icon

Správa o činnosti Rady školy za rok 2012.

pdf-icon

Správa o činnosti Rady školy za rok 2010.

Správa

Správa o činnosti Rady školy za rok 2009.

Správa

Správa o činnosti Rady školy za rok 2008.

pdf-icon

Plán zasadnutia rady - 2016

pdf-icon

Plán zasadnutia rady - 2013

pdf-icon

Plán zasadnutia rady - 2012

pdf-icon

Plán zasadnutia rady - 2011

Plán zasadnutia rady školy pri SŠ Nižná pre rok 2010

Plán zasadnutia rady - 2010

 

Zápisy zo zasadnutí Rady školy

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 03.07.2008

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 03.07.2008

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 26.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 26.02.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 21.05.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 21.05.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 02.07.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 02.07.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.10.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.10.2009

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 18.3.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 18.3.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 20.5.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 20.5.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.9.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.9.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 29.6.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 29.6.2010

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.3.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.3.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 19.5.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 19.5.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 24.10.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 24.10.2011

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.02.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.02.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.05.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.05.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 04.09.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 04.09.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 16.5.2013

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 16.5.2013

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 30.9.2013

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 30.9.2013

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 15.5.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 14.05.2015

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 26.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy z 23.02.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 19.05.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 25.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.05.2017

 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 25.10.2017

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná